Når der skal skrives en beretning om det forgangne år, er der mange tanker om, hvad skal medtages, og hvad kan udelukkes. Ser man tilbage på de sidste års beretninger, er de meget omfattende med mange detaljer.

I år prøver vi en lidt anden type beretning, idet I får særskilt beretning fra de forskellige udvalg.

Inden vi går over til udvalgsberetningerne vil jeg gerne komme med nogle personlige betragtninger. Sidste generalforsamling sluttede lidt overraskende med et uventet formandsvalg. Ok – jeg har forsøgt at løfte opgaven og takker for jeres tillid og støtte og håber at nogle af jeres for-

ventninger er blevet indfriet. Der har været meget nyt for mig, som jeg skulle erfare og lære. Heldigvis har jeg erfarne medlemmer i bestyrelsen og med Niels Jørgen og Flemming som nyvalgte, er det en bestyrelse, som samarbejder på bedste måde, og jeg vil gerne her udtrykke min tak for det gode samarbejde vi har haft i denne periode.

Desværre skal vi også nu tage afsked med Marianne, Steen og Niels, idet de ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. De har været med i mange år, og leveret utallige timers arbejde til gavn og glæde for klubbens medlemmer. Fra os alle skal udtrykkes størst mulig tak for jeres indsats. Jeg har dog et håb og en formodning om, at I ikke vil være afvisende, hvis vi beder om jeres hjælp i forskellige situationer.

Straks efter generalforsamlingen 2010 var der et forslag om ændrede kontingent satser. Dette emne har bestyrelsen arbejdet med til næsten alle bestyrelsesmøder. Endnu et ændringsforslag blev modtaget, og som I er bekendt med, sluttede det med vedtagelsen af EN kontingent sats, gældende for alle medlemmer. Ligeledes fik vi vedtaget en vedtægtsændring (se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 9/2-11).

Nye vedtægter ligger klar til udlevering. Med det lave kontingent er det håbet, at vi kan modtage indmeldelser fra alle gaster og de fleste bådejere i havnen. En ny folder til uddeling blandt interesserede er klar. Til orientering kan det oplyses, at vi pr. 31/12-10 var 199 medlemmer, et antal som må betragtes som lavpunkt. Specielt junior afdel. er meget langt nede i antal under 10, og her bliver der gjort en ekstra indsats, også med en ny folder til uddeling på skoler, avisomtale af sejlklubben og invitationer til åbent hus arrangementer. Flere gode ideer modtages med tak.

I 2010 har jeres formand deltaget i 2 møder med formændene fra Hvalpsund, Virksund og Hjarbæk sejlklubber. Uformelle møder hvor der drøftes emner af fælles interesse.

Havnen har været inviteret til samarbejdsmøde en gang, hvor emnerne var medlemsregister over havnens medlemmer som evt. kunne blive medlemmer i SSJ – klubblad – havnens fastliggere – deres brug af faciliteter – adgangskort – gæstesejlere m.v. Desværre uden positive resultater endnu, men håbet lever stadig.

Ved sidste rangliste stævne for juniorer havde vi et mindre uheld med benzin, som kunne have udviklet sig til noget meget grimt. En stor benzindunk med luftskrue i bunden, blev rejst op og sat ind i depotrummet uden at luftskruen blev lukket. Derfra sivede benzin ud over gulvet og ind mod jollegaragen. Skive Brandvæsen blev tilkaldt og afværgede katastrofen, ved at opsuge benzinen og strø kattegrus til at suge resterende benzin langs væggene. Ved tlf. opkaldet til brandvæsenet blev der forespurgt om sejlklubben ville betale for udrykningen, hvilket jeg bekræftede, idet jeg var af den formening, at vores brandforsikring ville holde os skadesløse. Men – men – efterfølgende oplyste vores kasserer mig om, at vi havde ingen brandforsikring! Vi har ikke modtaget regning fra brandvæsenet indtil d.d., idet alarmeringen ikke var ubegrundet.

Ang. forsikring rettede vi henvendelse til 2 selskaber og har efterfølgende tegnet indbo-, glas-, og bestyrelsesansvarsforsikring. Selv vores flagmast er særskilt forsikret. Klubbens møbler, lamper, øl automat, computere, kontorudstyr, køkkengrej og div. udstyr beløber sig samlet til mange penge.

I november afholdt DS klubkonference i Vingsted Centeret, hvor vi var tre repræsentanter fra klubben. I alt deltog over 150 personer fra 60 klubber. Fra fredag aften til sent lørdag eftermiddag blev der afholdt seminarer over mange relevante emner bl.a. bestyrelses ansvar, ansøgning om støtte fra div. fonde, motivering af frivillige og endelig “blærerøven” Mads Christensen, som kom forbi og leverede sit syn på sejlsportens udvikling.

Junior afdelingen har jeg tidligere nævnt kort – et område hvor der har været et faldende medlemstal. Iflg. vores formålsparagraf har vi bl.a. til opgave, at træne og udvikle unge sejlere. Det lille medlemstal har vanskelig gjort dette formål, hvorfor vi fra dette års begyndelse har iværksat forskellige initiativer.

Der vil komme avis omtaler om sejlklubben, så ingen borgere glemmer at der eksisterer en smukt beliggende og aktiv sejlklub i Skive. Invitationer til åbent hus arrangementer vil blive annonceret kraftigt i dagspressen.

En ny pjece til udlevering blandt unge er under udarbejdelse. Vi tilbyder gratis prøvemedlemskab i en halv sæson, hvor de unge kan låne udstyr gratis, så hvad kan forhindre et stigende junior medlemstal. Et problem skal i denne forbindelse løses, vi har ikke for mange trænere og hjælpere.

Hermed en opfordring til interesserede – kontakt ungdomsudvalget og forhør, hvor netop du kan hjælpe. DS tilbyder støtte og rådgivning, som vi hørte fra ungdomskonsulent Allan Borch ved mødet i februar d.å.

Sparbank har velvilligt fornyet hovedsponsor aftalen for 2011 og 12 med et flot beløb. Herfra skal lyde hjertelig tak for donationen.

Brugerråd – “Maritime Drømme”. Et nyt begreb på havneområdet, med mulig deltagelse af alle foreninger og firmaer, med det fælles formål:

At være et samlende brugerråd og ikke et besluttende organ.

At være koordinerende mellem alle aktører i det maritime miljø.

At virke som bindeled til/fra Kultur- og Fritidsudvalget, samt Teknik- og Miljøudvalget.

Sejlklubben deltager selvfølgeligt i dette råd, og har været repræsenteret ved de møder, der har været afholdt. Rådet hedder officielt “Skive Maritime Brugerråd” og har udarbejdet et kommissorium, der beskriver formål, deltagere, møder, opgaver og værdier.

Ingen årsberetning uden at nævne Skive Festival i begyndelsen af juni.

Her dannes et grundlag for klubbens aktiviteter, men uden Henrik Neve og Mogens Albæk og den kæmpe arbejdsindsats de yder sammen flere medlemmer fra klubben, ville vi ikke opnå det smukke økonomiske resultat, som kommer alle til gavn. Takken kan næsten ikke være stor nok til de arbejdsomme medlemmer. TAK. I øvrigt ville det ikke være et problem, hvis lidt flere medlemmer tilbød deres hjælp.

Her kommer så beretning fra de enkelte udvalg:

I 2010 har nogle af klubbens medlemmer høstet ære og værdighed og vist, at Skive Sejlklub stadig kan fostre mestre. Her tænker jeg på BB 10m med Søren Koitzsch og besætning der hjemførte Danmarks mesterskab ved Hou. 49er med brødrene Emil og Simon Toft hjemførte en flot 13. plads i Palma, Spanien og senere en 7 plads. I Medemblik, Holland blev det til en 12 palads. I Kiel, Tyskland opnåede de en 6. plads. Endelig i Weymouth, England blev det til en11. plads. Et stort tillykke med placeringerne og tak for jeres indsats.

I klubhuset vil der i sommerperioden blive forsøg med åbent klubhus.

Yderdøren bliver forsynet med automatik, således der åbnes om morgenen og låses igen om aftenen på nærmere fastsatte tidspunkter.

De udleverede adgangskort kan stadig bruges på alle andre tidspunkter.

Det er et forsøg for at øge brugen at vore faciliteter og vise gæstfrihed over for alle besøgende medlemmer af DS.

Skive Kommune er i gang med at revidere sin idrætspolitik og indbød jeres formand til at deltage i et møde, sammen med andre klubformænd, hvor man ønskede at høre om hvilke forventninger og ønsker de enkelte klubber havde. Vi ønsker os jo ikke nyt klubhus og faciliteter, men fremførte et ønske om, at kommunen i sit ungdomsarbejde forsøgte at føre flere unge til klubberne ved fjorden.

En bestyrelse for en sejlklub har mange fastlagte opgaver iflg. klubbens vedtægter. Men i vedtægterne står der intet om hvad medlemmerne har af ønsker! I mange år har vi udsendt en “raket” med oversigt over aktiviteterne. Fra år til år har den største ændring været datoerne! Gode traditioner skal fastholdes, men I har måske andre ønsker og visioner for fremtiden. Det vil vi i bestyrelsen meget gerne høre om. Derfor får den nye bestyrelse til opgave at stikke fingeren i jorden og lytte og spørge ind til jeres ønsker. Som Henrik om lidt vil vise og forklare, er der mange muligheder, som jeres bestyrelse ser som fremtidige opgaver.

Til slut skal der lyde en stor tak til vore samarbejdspartnere og sponsorer, d.v.s. Sparbank, Hancock, Værftet, Digisource og BGbyg.

Til den bestyrelse, der har arbejdet flittigt i det forgangne år, vil jeg også gerne endnu en gang rette en stor tak til for det gode positive samarbejde, som jeg synes fortjener en klapsalve fra forsamlingen.